Tatra kolem světa 2
Tatra kolem světa 2
Tatra kolem světa 2

Pravidla soutěže

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Tatra kolem světa 2 (dále jen „pořadatel“).
 2. Soutěž není žádným způsobem provozována nebo spojena s provozovatelem sítí Facebook a Instagram, který není pořadatelem soutěže a nijak za ni neodpovídá ani ji nesponzoruje. Informace poskytnuté v rámci soutěže jsou poskytovány pořadateli soutěže. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány výhradně pořadateli soutěže.
 3. Soutěže se může účastnit každá osoba starší 18 let s platným profilem na síti Facebook nebo Instagram a s doručovací adresou v České republice, která splní pravidla soutěže.
 4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.
 5. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo je fanouškem stránky Tatra kolem světa 2 a zašle prostřednictvím publikace komentáře na Facebooku či Instagramu odpověď na soutěžní otázku. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 6. Fotografie, texty, kresby nebo jiné výtvory a sdělení, které účastníci soutěže uveřejní v rámci soutěže (dále společně jen „vložený materiál“), nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické, zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.
 7. Účastník soutěže vstupem do soutěže publikováním komentáře spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:
  7.1. je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
  7.2. má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
  7.3. má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook či Instagram. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.
 1. Soutěž se koná v období uvedeném v textu každého soutěžního oznámení.
 2. Vítěze jednotlivých soutěží určuje pořadatel na základě splnění všech soutěžních podmínek dané soutěže.
 3. Vítězové soutěže jsou po skončení soutěže vždy oznámeni v komentáři pod soutěžním příspěvkem.
 4. Vítězům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy poštou. Vítězové budou vyzváni k zaslání svých doručovacích údajů a dalších kontaktních informací soukromou zprávou. Pokud vítěz soutěže kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí, ztrácí na výhru nárok a tato propadá ve prospěch pořadatele. Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, anebo třetím osobám.
 5. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné za ně požadovat hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 6. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku pořadateli výslovný souhlas s tím, aby pořadatel soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno, doručovací adresu, e-mail a telefon) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
 7. Pořadatel soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla pořadatele.
 8. Pořadatel má právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit podmínky soutěže a soutěž ukončit nebo prodloužit její trvání bez udání důvodu a bez náhrady.
 9. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a sociálních sítích Facebook a Instagram) ani za jednání třetích osob na sociálních sítích Facebook a Instagram či jinde na Internetu.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo považovat za podvodné takové facebookové a instagramové profily, které mají méně než 20 sledujících na Instagramu nebo přátel na Facebooku, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.
 11. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.
 12. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 13. V soutěžích s účastí pomocí odeslání komentáře se každá fyzická osoba může zúčastnit pouze jedním komentářem.
Top chevron-downbarsarrow-right